Hos oss på Health and Beauty Care by LA är alltid patientsäkerheten i fokus.

Vår vision är att driva en verksamhet där rutiner och processer ständigt utvecklas med syfte att höja kvalitet och minimera risken för vårdskador.

Hur säkerställer vi patientsäkerhet?

För att säkerställa patientsäkerheten gör vi bland annat:

  • Säkerställer att vårdgivarna i verksamheten har rätt medicinsk kompetens. Endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar. Legitimerade läkare och tandläkare med specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp.
  • Ser till så att de lokaler vi använder oss av är utformade för att uppfylla krav på hygien och patientsäkerhet. Utifrån lagstiftningen måste verksamheten själv ta ställning till om lokalen är lämplig för ändamålet.
  • Anmält verksamheten till vårdgivarregistret.
  • Betalar årsavgift till IVO.
  • Informerar patienten om betänketid och samtycke, samt säkerställer alltid ålder på patienten.
  • Utreder och anmäler händelser till IVO som har eller skulle kunnat orsaka vårdskada.
  • Verksamheten har en patientförsäkring.
  • Vi utför säker journalföring i enlighet med patientdatalagen.

Vem får utföra injektionsbehandlingar?

För att få utföra estetiska injektionsbehandlingar krävs det att du är legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska. Kirurgiska ingrepp får endast utföras av legitimerade läkare och tandläkare med specialistkompetens.

Tidigare var kompetenskraven inte reglerade, vilket medförde stora patientrisker. Från och med den 1 juli 2021 trädde nya regler i kraft för att stärka patientsäkerheten.

Estetiska behandlingar utan krav på medicinsk licens

Förutom injektionsbehandling finns det många andra estetiska behandlingar man kan erbjuda som klinik. För just injektionsbehandling krävs medicinsk legitimation, medan andra skönhetsbehandlingar inte har lika hårda krav.

IPL, micro-needling och viss laserbehandling är exempel där medicinsk licens inte är ett krav i dagsläget, men där en certifierad utbildning i behandlingen är att föredra. Ett stärkt skydd för den enskilde efterfrågas dock även för dessa typer av behandlingar. Med rätt utbildning skapar vi bättre förutsättningar för att patient och behandlare skyddas och att resultatet blir som förväntat.

Informations- och patientjournalsäkerhet

Enligt våra inloggningsrutiner har endast behörig personal ha tillgång till patientjournaler och patientuppgifter. Alla inloggningar kräver säker identifiering. Aktivt patientmedgivande krävs för tillgång till information från annan vårdgivare/läkare i enlighet med Patientdatalagen.

Då vår vårdpersonal arbetar i digitaliserade patientjournalsystem har IT stor betydelse för företagets kvalitetssäkringsarbete. Vi arbetar ständigt med att öka IT-säkerheten inom organisationen och
genomför löpande kontroller av säkerheten i våra system med hjälp av tredje part.

Alla dokument som innehåller personuppgifter förstörs i dokumentförstörare. All fysisk information som omfattas av sekretess förvaras i låst skåp.